Tahliye Tatbikatı

Tahliye tatbikatı, olası riskler ve acil durumlarla mücadele kapsamında en yaygın olarak tercih edilen çalışmalardandır. Mutlaka alanında uzman OSGB birimleri tarafından yönetilmelidir. Olası acil durum anında can ve mal kaybının minimalize edilmesi hedeflenir. Aynı zamanda tatbikat kapsamında daha önceden belirlenen planın uygulanabilir olduğuna ilişkin değerlendirmeler de yapılabilir. Tatbikat sürecinde öngörülen senaryolar başlangıç aşamasında tespit edilir ve uygulamanın içeriği bu tespite paralel olarak planlanır. Tatbikatta: işyeri hekiminden, acil durumlara müdahale kapsamında belirlenen tüm birimlere ve işyerinin; üst ve orta kademeli yöneticileri eksiksiz olarak yer almalıdır.

Tahliye Tatbikatı Nedir?

Tahliye tatbikatı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerlerinde yılda en az 1 kez yapılması zorunlu olan, acil durum eylem planlarının uygulanabilirliğini test etmek açısından hayati düzeyde öneme sahip çalışmalardır. Tatbikatın temel amacı; olası bir tehlike ya da risk anında işyerinin ve işçilerin güvenliğini en üst düzey şekilde sağlamak adına eksikliklerin, yanlışların tespit edilmesi ve buna paralel olarak personelin tecrübe kazanmasına ilişkindir.

Tahliye Tatbikatı Nasıl Olmalıdır?

Tahliye tatbikatı, kesinlikle ciddiye alınması gereken oldukça hassas bir süreçtir. Bu doğrultuda başlangıç aşamasında işyerinin yapısal özelliklerine ve niteliklerine uygun bir senaryonun belirlenmesi gerekir.  Senaryo doğrultusunda daha önce acil durum eylem planında belirtildiği ölçüde görevliler sorumluluklarını yerine getirmelidir.

Belirlenen acil durum eylem planına sadık kalındığı ve görev alanların sorumluluklarını tam olarak yerine getirip getirmediği denetlenmelidir. Aynı zamanda tatbikat sonucunda eksik ya da yetersiz olan durumlar tespit edilmelidir. Bu durumların ortadan kaldırılması ve tamamen yok edilmesi adına gerekli önlemler alınmalıdır.

Ayrıca tatbikatın ne zaman, hangi şekilde, nasıl bir plan doğrultusunda oluşturulduğu mutlaka çalışanlara önceden bildirilmelidir. Tatbikata ilişkin hedefler de aynı ölçüde belirlenerek çalışanlarla paylaşılmalıdır. Tüm bu bilgilendirme çalışmalarının ardından tatbikat planının fiziksel olarak uygulanmasına geçilerek süreç başlamalıdır.

Tahliye Tatbikatı Nasıl Hazırlanır?

Tahliye tatbikatı öncesinde planlama, son derece hayati bir önem arz eder. Acil müdahale eylem planı olarak tanımlanan bu planın uygulanabilirliği ancak fiziksek olarak test edilebilir. Bu doğrultuda tatbikatların bir diğer önemli işlevi de acil eylem planlarının niteliksel olarak uygulanıp uygulanmayacağını denetlemeye yöneliktir.

Dolayısıyla plan aşamasından sonra fiziksel aktivasyon sürecine geçilir ve belirlenen senaryoya bağlı kalmak kadıyla uygulama başlar. Tahliye tatbikatında görev alacak çalışanların; sorumlulukları, yetki ve görevleri belirlendikten sonra tatbikatın seyri şu şekildedir:

  • Öncelikli olarak acil durumun oluştuğunu gözlemleyen ve bildirimde bulunacak kişiler seçilir ve bu kişilerin bildirimi ile süreç başlar.
  • Daha sonra ise acil durum eylem planı ve buna müteakip eylem planını aktif edecek kişiler seçilir ve bu kişiler, aldıkları bildirimlerle tahliye sürecini başlatır.
  • Bu süreçte tüm ana ve genel yetkiler süreci yöneten merkezde bulunmalıdır.
  • İletişim biçimine ve iletişimin yetkinliğine dikkat edilerek birimler arası koordinasyon kurulur.
  • Tıbbi ve ilkyardım uygulamaları ilgili birimler nezdinde yapılır.
  • İşyerinde bulunan bütün personellerin eksiksiz ve tamamen uyarıldığından emin olunmalıdır.
  • Tahliye sürecinin bittiğine ilişkin bildirim tüm çalışanlara ve ilgili birimlere yapılır.

Bu aşamaların ardından tahliyenin tamamlandığı bütün birimlerin onayı ile teyit edilir. Aynı zamanda işyerinin çevresinde bulunan olası risk grupları da durumdan haberdar edilir. Son olarak tatbikatın bulguları, sonuçları değerlendirilir ve varsa eksiklikler rapor edilir.

Acil Durumlara Müdahalede Tahliye Tatbikatının Önemi

İşyerleri ve üretim tesisleri, belli başlı risklere gebedir. Özellikle risk analizi ile tehlike sınıfı yüksek tehlikeli olarak tespit edilmiş işyerlerinde güvenlik ve işçi sağlığı protokolleri üst düzey hassasiyetle hazırlanmalıdır. Bu doğrultuda acil durumlar hakkında detaylı bir analiz yapılmalı ve olası riskler tespit edilmelidir.

Olası risklerin tespitine paralel olarak acil durum eylem planı oluşturulmalı ve tahliye tatbikatı uygulamaları ile bu planının uygunluğu denetlenmelidir. Acil durum eylem planlarının uygulanabilirliği üzerine yapılan en önemli ve verimli tetkik şüphesiz fiziki tatbikatlardır. Bu tarz tatbikatlar, işyerlerinin verimliliğini ve aldığı önlemlerin yeterliliğini tespit ederken, aynı zamanda zayıf ve eksik yönlerin belirlenmesini de sağlar.

Tahliye Tatbikatı ve Yasal Mevzuatlar

Tahliye tatbikatı, 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu madde 11 ve madde 13’te açık bir şekilde açık bir şekilde işlenmiştir. Bu doğrultuda ilgili kanunun belirtilen maddeleri işverenlere bazı yükümlülükler getirmiştir. Söz konusu yükümlülüklere göre işverenler; acil durumlara müdahale kapsamında gerekli teçhizat ve ekipmanları sağlamak ve tatbikat yaptırmakla mükelleftir.

Yine ilgili kanunun 13 numaralı maddesinde işyerlerinde tatbikata ilişkin detaylar aktarılmıştır. 13. Numaralı maddenin 1 numaralı bendinde belirtildiği üzere yılda en az bir kez olmak kaydıyla, tehlike sınıfı üst düzey olan işyerlerinde acil durumlara karşı tatbikat yapılması zorunlu tutulmuştur. Ayrıca yine ilgili maddede söz konusu tatbikatın raporlandırılmasına ilişkin detaylara da yer verilmiş ve işverenler rapor hazırlamakla yükümlendirilmiştir.

Tahliye Tatbikatı ve OSGB Hizmetleri

Tahliye tatbikatı, mutlaka alanında uzman OSGB görevlileri nezdinde planlanmalıdır. Aynı zamanda bu zaman bu süreç OSGB hizmetleri kapsamında daha önce belirlenmiş acil durumlara müdahale eylem planı ile paralel olarak yönetilmelidir. Tatbikat süreci boyunca işyerindeki ilgili birimlerin OSGB görevlileri ile her an iletişim halinde olduğundan emin olunmalıdır.

Tahliye tatbikatları ve acil durum eylem planları, özellikle bazı çok tehlikeli işletmeler başta olmak üzere birçok işyeri için hayati düzeyde önem arz eder. Dolayısıyla mutlaka profesyonel destekle süreç yönetilmelidir. Başarım OSGB olarak işyerlerinde ve üretim tesislerinde yüksek standartta güvenli ve sağlıklı ortamlar oluşturmak amacıyla hizmet veriyoruz.

Alanında uzman ekibimiz ve güçlü kadromuzla tahliye tatbikatları başta olmak üzere acil durum eylem planları ve diğer uygulamalarımızla olası riskleri minimalize ediyor üst düzey güvenli çalışma alanları inşa ediyoruz. Uzmanlarımızla iletişime geçerek dünya standartlarında OSGB çözümlerimizden faydalanabilir ve yasal mevzuatların gerekliliklerini yerine getirebilirsiniz.