Risk Analizi

Risk analizi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile çerçevesi çizilmiş işyerlerinden çeşitli türlerden risk analizinin yapılmasına yönelik çalışmalardır. OSGB hizmetleri kapsamında yürütülür. Çalışmaların temelinde işletme içerisinde yer alan ve risk oluşturabilecek her türden özel ya da genel faktörün değerlendirilmesi ve raporlandırılması bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda işletmenin iş akışı sürecinde, sahip olduğu ortamda ne denli tehlike olduğuna dair veriler elde edilir. Bununla birlikte risk analizinin en önemli etkisi ise işletmenin yasal mevzuatlar gereğinde alacağı OSGB hizmetinin nitelikleri ve nicelikleri üzerinedir. Yapılan analiz çalışması doğrultusunda işyerinin OSGB hizmetlerini ne kadar süre ile ve ne sıklıkla alması gerektiğine karar verilir.

Risk Analizi Nedir, Nasıl Yapılır?

Risk analizi OSGB hizmetlerinin ana adımını ve omurgasını oluşturan çalışmalar bütünüdür. İlgili işletmenin içerisinde bulunduğu sektörle paralel olarak çalıştırdığı personellerin iş yapma sürecinde içerisinde bulunduğu tehlikenin niteliği bu analiz çalışması ile belirlenir. Analiz çalışmaları sonucunda özellikle işyeri hekimi ve çevre güvenliği çalışanlarının ne kadar süre ile faaliyet gösterecekleri tespit edilmektedir.

Bununla birlikte risklerin analiz edilmesi işletmeler için hayati düzeyde öneme sahiptir. En nihayetinde her bir işletme, temel olarak kâr amacı güden ticari bir kuruluştur. Üretim ve iş yapma sürecinde ortaya çıkabilecek riskler, tüm bu yatırım döngüsünü derinden etkileyebilir. Dolayısıyla olası risklerin başlangıç aşamasında ve düzenli olarak tekrardan değerlendirilmesi, yatırımın gelişimi açısından da önemlidir.

Risk analizinde de yapılan çalışmalar temel olarak bu tarz risklerin ortadan kaldırılmasını hedefler. Olası riskler çalışma kapsamında değerlendirilir. Tamamı sınıflandırılarak kategorize edilir. Risklerin işletmeye olabilecek etkileri gözden geçilir. Aynı zamanda yasalara uygun olarak işletmenin faaliyet göstermesi adına gereklilikler de yine risk analiziyle sağlanır.

Risk Analizi Nedir?

Risk analizi ya da bir diğer adıyla “İSG Risk Değerlendirmesi” 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde belirtilen hükümlere göre bütün işverenlere yükümlü kılınmış, belli alanlardaki raporlama çalışmalarıdır. Birçok farklı teknikle yapılabilir. Aynı zamanda farklı türden veya niteliklerden risklerin ölçülmesi de mümkündür.

Risk Analizi Nasıl Yapılır?

Risk analizi, birden fazla aşamadan oluşan bir süreçtir. Analiz süreci boyunca olası risklerin değerlendirilir raporlandırılmasından risk yönetimine ilişkin organizasyonun belirlenmesine kadar birçok faaliyet birlikte yürütülür. Bununla birlikte risk analizinin en önemli basamağı ise belirlenen risk faktörlerinin etkisini tamamen ortadan kaldırmak alınan tedbirlerdir.

Risk analizinin uygulama süreci büyük oranda şu aşamalardan oluşur:

 • Olası risk ve tehlikelerin tanımlanması ve bunların yönetimine ilişkin planlama,
 • Olası risklerin analizi,
 • Risk yönetimine ilişkin planın hazırlanması,
 • Risk değerlendirmeye ilişkin çalışma koşullarına ve iş akışına uygun olan risk yönetim tekniğinin tespit edilmesi,
 • Kontrollerin ardından işyerine riske sebebiyet verecek durumlar için kontrol sistemlerinin oluşturulması,
 • Tespit edilen risklere karşı tedbirlerin alınması

Tüm bu uygulamaların doğru şekilde işlediğinden emin olmak ve tedbir planlarının uygulanabilir nitelikte olduğunu tespit etmek risk analiz sürecinin son ve en önemli basamağıdır.

Risk Analizi Yöntemleri Nelerdir?

Risk analizi yöntemleri, işletmenin niteliklerine göre farklı standartlarda olacak şekilde geliştirilmiştir. Bu doğrultuda günümüzde risk analizinde kullanılan birçok yöntem ve teknik olduğunu söylemek mümkündür: Genel hatlarıyla bu teknikler şu şekilde sıralanabilir:

 • İş Güvenlik Analizi (JSA)
 • Ön Tehlike Analizi (PHA)
 • Olay Ağacı Analizi (ETA)
 • Neden-Sonuç Analizi
 • X Tipi Matris Analizi
 • L Tipi Matris Analizi
 • Hasta Ağacı Analizi (FTA)
 • Hata Türleri ve Etki Analizi (FMEA)
 • Tehlike ve İşletebilme Analizi (HAZOP)

Risk Analizi ve Yasal Gereklilikler

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu risk analizinin yasal dayanağını oluşturur. İlgili kanun çerçevesinde işletmelere risk analizinin yaptırılması zorunlu kılınmıştır. Tek bir çalışana sahip olan apartmanlar da dahil olmak üzere her türden işletme mutlaka analiz yaptırmalı ve olası riskleri değerlendirmelidir.

Bununla birlikte işletmelerde ortaya çıkan risklerin analiz edilmesine yönelik süreç, genel anlamıyla bir ekip uygulamasıdır. İşveren hekiminden işyerinde yetkili diğer paydaşlara kadar hemen her sorumluluk sahibi çalışan sürece dahil olmalıdır. Günümüzde ilgili bakanlıklar tarafından yetkilendirilen ortak sağlık güvenlik birimleri bu süreci yönetebilmektedir.

Tüm bunlara karşın risk analizinin işletme sahibinin sorumluluklarını tamamen ortadan kaldırdığına ilişkini bir kanaate sahip olunmamalıdır. Analiz sonrasında tedbirlerin alınması ve ilgili yönetmelik, mevzuat ya da kanunlara uyulması yine işverenin yükümlülükleri arasındadır. Dolayısıyla analizin ardından elde edilen sonuçlar nezdinde gerekli çalışmalar mutlaka yapılmalıdır.

İSG Risk Analizi Hangi Aralıklarla Yaptırılmalıdır

İSG risk analizi, özellikle kuruluş döneminde mutlaka yaptırılmalıdır. Bununla birlikte analiz çalışmalarının düzenli olarak yenilenmesi hayati bir önem taşır. Özellikle iş ortamının değişmesi, yenilenmesi ya da iş tanımının farklılaşması gibi durumlarda yeniden İSG risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Aynı zamanda iş akışı içerisinde bir kaza oluşması, meslek hastalıklarının ortaya çıkması ya da teknolojik iyileştirme gibi durumlardan hemen sonra tekrardan İSG risk değerlendirmesinin gözden geçirilerek uygulanması gerekir.

Risk Analizi Hizmeti Neden Önemli?

İSG risk değerlendirmesi, işletmeler açısından hayati bir önem taşır. Aynı zamanda işçi sağlığı ve güvenliği bakımından da olası risklerin değerlendirilmesi gerekir. Hemen her türden işletmede riskleri olabildiğince minimalize etmek, yatırımın ve ticari girişimin güvenli bir şekilde yolculuğuna devam etmesi anlamına gelecektir. Dolayısıyla olası riskler, işveren ve işçi sağlığı açısından son derece kritik bir boyutta olabilir. Bu risklerin tedbirler ve mevzuatların emrettiği faaliyetlerle ortadan kaldırılması gerekir.

Risk Analizinde Dokümantasyon ve Belgelendirme Çalışmaları

Risk analizi, etkili bir planlama ve dokümantasyon çalışmasıyla birlikte yürütülmelidir. Başarım OSGB olarak işyerlerinde iş ve işçilerin için en güvenli ortamları oluşturuyoruz. Alanında uzman ekibimizden destek almak ve işyeri faaliyetlerinizi yasal mevzuatlara uygun olarak sürdürmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.