İşyeri Hekimliği

İşyeri hekimliği çalışanların sağlık durumlarını saptama, çalışanları hastalıklara karşı koruma gibi hususlarda yapılan çalışmalardır. Alanında tecrübe edinmiş uzman hekimler tarafından verilen hizmet, çalışma ortamındaki risklerin azaltılmasına katkı sağlar. Öte yandan yapılan rutin muayeneler, çalışanların sağlık durumları hakkında bilgi edinilmesi adına önemlidir.

Sağlık ve güvenlik arasındaki bağı oluşturan işyeri hekimleri, gelecekte meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilecek önlemler alır. Bunun yanı sıra gerekli planlamaları yapar ve çok daha risksiz bir çalışma ortamının oluşmasını sağlar. İşveren ve çalışan güvenliği için önemli bir konumda yer alan işyeri hekimliği, ayrıca bir maliyet kalemi olarak düşünülmemelidir.

Halihazırda 6331 Sayılı Yasa; meslek hastalıklarının önüne geçmek, çalışma ortamında oluşabilecek kazaları engellemek ve daha pek çok husus adına; iş yerlerinde işyeri hekimlerinin bulunmasını zorunlu kılmıştır. İş yerlerinde çalışacak hekimlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kapsamındaki kurumlarda eğitim almış olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra Bakanlıkça düzenlenen sınavlardan başarılı ile geçmiş olunması da zorunludur.

İşyeri Hekimliği Hizmeti

İş yerinin güvenli ve sağlıklı bir ortam haline gelmesi adına çalışmalarda bulunan, aynı zamanda çalışanların rutin muayenelerini yapan işyeri hekimleri, çok önemli bir hizmet olan işyeri hekimliğinin bir parçasıdır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, her iş yerinde bir işyeri hekiminin bulunmasını zorunlu kılmaktır.

İşyeri hekimi ve diğer sağlık personellerini bulundurmayan iş yerlerine, ilgili kanunda yer alan cezai hükümler uygulanır. İşyeri hekimliği hizmeti, işyeri hekimlerinin, kanunda bulunan maddeler uyarınca görev ve sorumlulukları yerine getirmesini teşvik eder. Geniş bir kapsama sahip olan işyeri hekimliğinde temel olarak;

 • İşveren ile çalışanlara düzenli olarak sağlık gözetimi ile ilgili bilgi verilir.
 • Çalışan ve işverenlerin periyodik bir şekilde sağlık muayeneleri yapılır.
 • İşyerinin güvenli ve sağlıklı bir ortama dönüşmesi için danışmanlık hizmeti sunulur.

İşyeri Hekimliği Hizmet Kapsamı

İşyeri hekimliği hizmet kapsamı bir hayli geniştir. Dolayısıyla işyeri hekimleri, kapsam içerisinde yer alan görev ve sorumlulukları yerine getirmek durumundadır. İşyeri hekimliğinde hizmet kapsamı, şu başlıklar altında toplanabilir:

 • Risk değerlendirmesi
 • Rehberlik
 • Periyodik olarak sağlık gözetimleri
 • Eğitim, bilgilendirme ve kayıt
 • İlgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon

Belirtilen başlıkların her biri, işyeri hekimliği kapsamında yer alır. Bu nedenle iş yerlerinde çalışacak olan hekimler, her bir başlık altında yer alan görev ve sorumluluklara uygun bir çalışma disiplini içerisinde olmak durumundadır.

İşyeri Hekimi Görev ve Sorumlulukları

İşyeri hekimlerinin görev ve sorumlulukları, ilgili kanunda açık bir şekilde belirtilmiştir. Hekimlerin görev ve sorumlulukları yerine getirmemesi, gerekli cezai hükümlerin uygulanmasına neden olur. Bu kapsamda, işyeri hekimliği hizmetini gerçekleştiren işyeri hekimlerinin görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

 • İşyerinde sağlık gözetimini belirli prosedürlere uygun olacak şekilde tamamlar. Bu kapsamda, çalışan ve işverenlere yol gösterir.
 • İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılır.
 • İşe giriş sürecince çalışanların sağlık muayenelerini yapar.
 • Belirli aralıklarla düzenlenen çalışan sağlık muayenelerini, daha önceden belirlenmiş tıbbi prosedürlere göre gerçekleştirir.
 • Yemekhane, kantin, yatakhane, emzirme odaları başta olmak üzere ortam kullanım alanlarında gerekli kontrolleri yapar.
 • Çalışma ortamının hijyenik bir görünüm elde etmesine engel olan tasarım eksikliklerini saptar. Konuyla ilgili işvereni bilgilendirir.
 • Yapılmakta olan iş nedeniyle oluşabilecek risk faktörlerini analiz eder. Çalışanların ortaya çıkabilecek risklerden korunması adına gerekli önlemleri alır.
 • Ortaya çıkan meslek hastalıklarıyla ilgili kayıtları tutar.
 • Daha önceden iş kazası geçiren çalışanların yakın takip altına alınmasını sağlar.
 • Gebelik durumunda düzenli olarak gözetim gerçekleştirir.
 • Genel sağlık konularında, belirli aralıklarla eğitimler verir. Çalışan ve işverenlerin bilinçlenmesine destek olur.
 • İş Güvenliği Uzmanıyla beraber yıllık çalışma planını hazırlar.

İşyeri Hekiminin Nitelikleri

İşyeri hekimlerinin birtakım niteliklere sahip olması zorunludur. Bu niteliklerin her biri, bir hekimin iş yerlerinde çalışabilmesi için zorunludur. Çalışma ortamında bulunması gereken işyeri hekimlerinin niteliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • İlgili bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında eğitim almış olmak
 • Mevzuatta yer alan işyeri hekimliği belgesine sahip olmak

Her iki nitelik de işyeri hekimliği atamasında göz önünde tutulur. Belirli bir iş yerinde görev yapacak işyeri hekimlerinde çalışma süreleri bölünerek görev ve sorumluluklar birden fazla işyeri hekimine verilmemektedir. Ayrıca vardiyalı bir şekilde çalışan iş yerlerinde vardiyalara uygun olacak şekilde işyeri hekimi görevlendirmesi yapıldığını belirtmek mümkündür.

İşyeri Hekimliğinde Çalışma Süreleri

Bakanlık tarafından yayınlanan yönetmelikte, işyeri hekimliği kapsamında, işyeri hekimlerinin çalışma süreleri hakkında detaylı bilgilendirme yapılmıştır. Buna göre, işyeri hekimleri, aşağıdaki gibi belirtilen sürelerde görev yapmaktadır:

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda süre, çalışma başına ayda en az 15 dakikadır.
 • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda bu süre, çalışma başına ayda en az 10 dakikadır.
 • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda ise çalışma başına ayda en az 5 dakikadır.

Başarım OSGB ile Profesyonel Hizmet

İş yerinin güvenliği, çalışanların sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere pek çok hususu ön planda tutarak çalışmalarda bulunan işyeri hekimleri, çok önemli bir hizmet dalı olan işyeri hekimliğinin kapsamında yer alan hekim grubudur. İşyeri hekimliği hizmeti dahilinde çalışan ve işverenlerin sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılır.

Bunun yanı sıra iş yerinin çalışanlar açısından risk oluşturmayacak bir ortam haline gelmesi için gerekli önlemleri alır. İlgili yönetmeliğe göre faaliyetlerde bulunan işyeri hekimleri, sahip olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmek durumundadır.

Başarım OSGB, işyeri hekimliği hizmetiyle işletmelere hizmet veren bir kurumdur. Sizler de hem çalışanlarınızın sağlığı hem de iş yerinizin güvenliği adına, uzman ve deneyimli bir kadro tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca hizmet ile ilgili detaylı bilgi alabilir, süreci efektif bir şekilde planlayabilirsiniz.