İşyeri Hemşiresi

İşyeri hemşiresi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda nitelikleri çerçeve altına alınmış sağlık personelidir. İlgili kanunun hükümlerinde işyerlerinde işçilerin sağlığının periyodik olarak denetlenmesinde işletmeler görevlendirilmiştir. Bu doğrultuda “İşyeri Sağlık Personeli” ya da “Diğer Sağlık Personeli” olarak tanımlanan işyeri hemşirelerinin temel bazı görevleri bulunmaktadır. İşletmelerde görev alan hemşireler, iş sağlığı ve güvenliğinin temin edilmesi adına işyeri hekimleriyle birlikte; planlama, izleme, tetkik etme, değerlendirme ve yönlendirmelerde bulunma görev alır. Teme olarak işyeri hemşiresinin görevi işyeri hekimine yardımcı olmaktır. Bununla birlikte işyerinde oluşabilecek olası acil durumlara müdahale etmekten de sorumludur.

İşyeri Hemşiresi Nedir?

İşyeri hemşiresi, işyeri hekimine iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla destek veren sağlık çalışanıdır. 6331 sayılı kanunun 27.07.2013 tarihinde yayımlanan; İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile iş tanımı belirlenmiştir. İlgili yönetmelik, işyeri hemşirelerinin görev ve yetkilerini tanımlar.

Bununla birlikte işyeri hemşireleri çoğunlukla hekimlerin vakit ayırmakta güçlük çektiği planlama sürecini yönetmekle mükelleftir. Bu planlama süreci dokümantasyon, belge ve rapor takibidir. Aynı zamanda çalışanların işe alım süreci ve önceden belirlenmiş bazı grupların sağlıklarına ilişkin takip de yine işyeri hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır.

İşyeri Hemşiresi Neden Gereklidir?

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalar özellikle son dönemde önemli ölçüde gelişme katetmiştir. Dünyanın birçok ülkesinde işçi sağlığının korunması ve güvenliğin azami düzeyde elde edilmesi adına birçok protokol, yasa, kanun ve yönetmelik oluşturulmuştur. Bu doğrultuda işletme, üretim tesisleri ve kurumlar bazı yükümlülüklerle görevlendirilmiştir.

İşçilerin sağlık durumlarının takibi ve işe alım sürecinde işi yapabilme bakımından psikolojik ve fiziksel yetkinlikleri yine ilgili düzenlemelerle güvence altına alınmıştır. Söz konusu alanda yapılan çalışmalardan biri de işyerlerinde sağlık personeli bulundurma zorunluluğudur. İşyeri hemşiresi, işletmelerde bulundurulması zorunlu sağlık personellerinden biridir.

Özellikle belli meslek gruplarında ve belli alanda faaliyet gösteren işletmelerde meslek hastalıkları ya da iş yapmaya paralel olarak ortaya çıkan sağlık sorunları kontrol atlına alınmalıdır. İşyeri hemşirelerinin en önemli misyonu ise bu grupların periyodik sağlık takibini yapmak ve raporlandırarak işyeri hekimini bilgilendirmektir.

İşyeri Hemşiresinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İşyeri hemşiresi, işyeri hekimine dokümantasyon ve muayene süreçlerinde destek sağlamakla görevlidir. Bununla birlikte 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik açık bir şekilde işyeri hemşirelerinin görevlerini ifade etmektedir.

İlgili yönetmeliğe göre işyeri hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları genel hatlarıyla şu şekilde özetlenebilir:

  • İşyerinde yapılan rutin muayenelerde işyeri hekimine destek sağlar.
  • İşyerinde görev alan personellerin düzenli olarak sağlıklarını takip eder.
  • İşçilerin çalışma öykülerini dinler ve işe alım sürecinde sağlık açısından gereklilikleri ilgili kanunun hükümlerince test eder.
  • İşyerinde özel olarak ilgilenilmesi gereken ya da takip edilmesi gereken grupları belirler ve bu grupların sağlığına ilişkin düzenli raporlamalar gerçekleştirir.
  • Acil durumlarda ilkyardım sürecinde görev alır. İlkyardım uygulamalarını organize eder ve müdahale sürecinde işyeri hekimiyle birlikte koordineli çalışır.
  • Çalışanlara yönelik verilen sağlık eğitimlerinde eğitmenlik yapar ve çalışanları bilgilendirir.
  • İşyerlerinde sağlık soruna neden olabilecek hijyen standartlarının oluşup oluşmadığını takip eder. Hijyen koşullarının sağlandığının tespit edilmesinde görev alır.
  • İşyeri hekimi tarafından yapılan görevlendirmeleri yerine getirir.

Tüm bunların yanı sıra işyeri hemşiresi, işyerlerinde bulunan çalışan temsilcileri veya destek personelleriyle koordineli çalışmakla mükellef tutulmuştur. Bu tarz kişilerle işbirliği yaparak iş akış sürecine destek sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunda İşyeri Hemşiresinin Rolü

İşyeri hemşiresi, iş güvenliği ve sağlığı kapsamında işyeri hekimini destekleme rolünü üstlenmektedir. Özellikle geniş ölçekli ve yüksek düzeyde çalışan sayısına sahip olan işyerlerinde, sağlık ve güvenlik kontrollerinin yapılması güçlü bir ekibin uyumlu çalışmasıyla mümkündür. Dolayısıyla bu tarz işletmelerde sağlık gerekliliklerine çok daha yüksek düzeyde hassasiyetle yaklaşılmalıdır.

Ayrıca bazı sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri, acil sağlık sorunlarının oluşması açısından hassas ortamlardır. Bu tarz işletmelerde işyeri hekimine ek olarak acil durum anını yönetmek, planlamak ve müdahale etmekle görevli ekstra sağlık personeline ihtiyaç vardır. Yine aynı şekilde çalışanların sağlık ve iş güvenliği alanında bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi de işyeri hemşiresinin üstlendiği rollerdendir.

Tüm bunlara ek olarak işyeri hemşiresi, işyeri hekiminin iş akışına dahil edemediği alanlarda da destek sağlar. Bu alanlar çoğunlukla dokümantasyon ve raporlama gibi faaliyetlerdir. Özellikle belli grupların sağlık durumlarının takip edilmesinde dokümantasyon çalışmaları hayati bir önem taşır. Son olarak işyeri hemşiresinin işyerlerindeki rolü, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesine yöneliktir.

İşyeri Hemşiresi Nasıl Olunur?

İşyeri hemşiresi, yardımcı sağlık personelidir. Dolayısıyla sağlık alanında uzmanlaşmış ve destek sağlayabilme yetkinliğine sahip olan kişiler bu alanda görev alabilir. Yardımcı sağlık çalışanları, çevre sağlığı teknisyenleri, ATT çalışanları ya da sağlık memurlarının işyerlerinde hemşire olarak görev alması mümkündür.

Buna karşın işyeri hemşireliği için ilgili yasada belirtildiği üzere bir uzmanlık eğitiminin alınması gerekir. Söz konusu kanuna göre işyeri hemşireliği yapabilecek kişilerin alması gereken eğitimin nitelikleri ve içeriği Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı nezdinde yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilmektedir.

İşyeri Hemşiresi Eğitimi

İşyeri hemşiresi eğitimi, mutlaka alanında uzman kişiler tarafından verilmesi gereken oldukça hayati düzeyde bir uygulamadır. Bununla birlikte işyerleri, 6331 sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu çerçevesinde yükümlü oldukları ölçüde sağlık personeli bulundurmalıdır. Başarım OSGB, alanında uzman personeli ve üst düzey hizmet anlayışıyla işyerlerinde yasal mevzuatlar için gerekli desteği sağlıyor. Bizimle iletişime geçerek uzman personellerimizden destek alabilir ve işyerlerinde yasal mevzuatları tamamen doğru, şeffaf ve profesyonel bir şekilde oluşturabilirsiniz.